Make your own free website on Tripod.com

: לסרודכ ירתא

.רבוכיט זפ לש רתאה - צ"לשאר יבכמ לש רתא דוע
.
הילצרה ינב לש ימשרה רתאה - הילצרה ינב
.'א תימואלל הנשה התלעש הפיח יבכמ לש ימשרה רתאה - הפיח יבכמ
.םילשורי לעופה לש ימשרה רתאה - םילשורי לעופה
.לאומש תעבג לש ימשרה רתאה - לאומש תעבג .מ.מ
.הגילה לש העיתפמה הצובקה לש שדחה רתאה - הננער יבכמ
.ןולוח לעופה לש ימשר אלה רתאה - ןולוח לעופה
.ןופצהמ לסרודכה תצובק לש רתא - ןוילע לילג
!סנכהל הבוח - ןייוצמ ילארשי-לסרודכ רתא - לספס
.ימלועה לסרודכה ןוגריא לש רתאה - א"ביפ

: םירחא םירתא

.(5 ץורע) טרופסה ץורע לש רתאה - טרופסה ץורע
.NBAה תגיל לש ימשרה רתאה- NBA.COM
.א"ת "הזיו" יבכמ לגרודכה תצובקל בוטו שדח רתא - תבהצ